STAalCARAVAN VERHUUR
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Huurvoorwaarden Caravan

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

1.Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

3.Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

4.In deze algemene huurvoorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.

5.Alwaar in deze huurvoorwaarden “verhuurder” staat vermeld wordt hiermee “STAalCARAVAN verhuur” bedoeld.


Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten en waarborgsom.

1.Een offerte door verhuurder is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.

2.Na akkoord gaan met de voorwaarden gaat de huurder akkoord met de op de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs, boekings- en huurvoorwaarden en waarborgsom(men).

3.De voorruitbetaling van huur en/of borgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde caravan. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

4.Indien bij op na inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de caravan, en bijgeleverde accessoires verplicht verhuurder zich binnen 30 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

5.U dient € 100,00 van de totale huursom binnen 8 dagen te voldoen na boeking. De resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur te worden voldaan.

6.Bij reserveringen binnen 6 weken voor vertrek dient de huur volledig en binnen 8 dagen te worden voldaan.

7.De waarborgsom bedraagt € 50,00


Artikel 3 – Totstandkoming, duur en ontbinding van de huurovereenkomst.

1.Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan de verhuurder heeft voldaan.

2.Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 25% van de huurprijs verschuldigd.

3.Bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd.

4.Bij annulering langer dan een maand maar nier langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 75% van de huurprijs verschuldigd.

5.Bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 100% van de huurprijs verschuldigd.

6.Huurder verplicht zich de caravan uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt schoon achter te laten en dient ramen en deuren te sluiten.


Artikel 4 – Verhuurperiode.

1.De verhuurperiode begint, mits anders overeengekomen, vrijdag na 15.00 uur en eindigt vrijdag om 11.00 uur.

2.Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 4 lid 2 zal verhuurder de reeds door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.

3.De huurder is verplicht schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

Artikel 5 – Gebruik van de caravan.

1.Huurder verbindt zich de caravan te gebruiken en te onderhouden, zoals die door de verhuurder worden gegeven.

2.De caravan mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst.

3.Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de caravan.

4.Het is niet toegestaan te roken in de caravan. Gezien de ervaring uit het verleden is het meenemen van huisdieren in de caravan niet toegestaan.

5.Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de caravan te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.


Artikel 6 – Onderhoud, reparaties en overige kosten.

1.Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door de verhuurder uitgevoerd.

2.Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik van de caravan zijn voor rekening van huurder.

3.Noodzakelijke reparaties aan de caravan, welke het bedrag van € 100,00 niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van de verhuurder worden uitgevoerd. Er dient dan wel een originele gespecificeerde nota overlegd worden. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan de kosten voor rekening van huurder zijn.

4.Huurder dient er op toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

5.Alle reparaties aan de caravan dienen te geschieden door een erkend caravanbedrijf, bij voorkeur een dealer van betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de caravan mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, wat dient te blijken uit door huurders te overleggen nota’s.

6.Verhuurder verplicht huurder bij ingebruikneming van de caravan de benodigde verzekering(en) af te sluiten, zie art. 12, lid 1.

Artikel 7 – Schade aan de gehuurde caravan.

1.Verhuurder garandeert dat de caravan op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder.

1.In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de caravan, indien er voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

2.Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

3.Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.